شما اینجا هستید

Hesabresi
اطلاعات سایت
مقاله: 0
اعضای حقیقی - پیوسته: 289
اعضای حقیقی - وابسته: 359
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 0
اعضای حقوقی - موسسات: 0
اعضای حقوقی - شرکت ها: 0
اعضای دانشجویی: 8750
کارگاه مرجع استاندارد هاي حسابداري

انجمن حسابرسي ايران ، با مشارکت انجمن حسابرسي ايران ، نخستين کارگاه مرجع استاندارد هاي حسابرسي را دي ماه سال 1395تشکيل دادند.

سومين جلسه جمع بندي اين کارگاه با حضور جناب آقاي دکتر ناصر پرتوي ، جناب آقاي دکتر حسين شيخ سفلي ، سرکار خانم  ويدا مجتهدازاده ( نمايندگان انجمن حسابداري ايران ) و جناب آقاي هوشنگ خستوئي ، جناب آقاي عباس هشي ( نمايندگان انجمن حسابرسي ايران )‌ در تاريخ 1396/02/05 در محل انجمن تشکيل شد .